doradztwo zawodowe bożena lasko v lo tarnów
Strona główna 

 
doradztwo zawodowe szkoła średnia 4

Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną indywidualność.
Jednak naukowcy dokonali podziału osobowości człowieka na sześć kategorii. Według nich kategoriom tym odpowiadają konkretne stanowiska pracy.
A jak określić swój typ osobowości? ( człowiek jest istotą złożoną i może mieć w sobie kilka typów, któż to wie co w nas siedzi:))

 
W wyborze odpowiedniego dla siebie zawodu mogą być pomocne testy dzięki który możesz określić swoją osobowość i preferencje zawodowe. Oto kilka z nich:

Dokument pdf Dokument doc
Test osobowości i predyspozycji zawodowych Test osobowości i predyspozycji zawodowych
Ankieta skłonności zawodowych Ankieta skłonności zawodowych
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych Kwestionariusz zainteresowań zawodowych
Ocena swojej przedsiębiorczości Ocena swojej przedsiębiorczości

Podział osobowości człowieka

 1. Osobowość realistyczna, zwana też typem motorycznym, przejawia się w preferowaniu czynności podkreślających siłę fizyczną, koordynację ruchową i zręczność. Osoby mające ten typ osobowości spełniają się w pracy z wykorzystaniem narzędzi lub maszyn, preferują zawody inżyniera, rolnika czy mechanika.

 2.  
 3. Osobowość badająca (intelektualna) skupia się na zadaniach o charakterze abstrakcyjnym i rozwijaniu teorii. Człowiek o takim typie osobowości dąży do zrozumienia otaczającego go świata i nieustannie poszukuje prawdy. Osoby typu badawczego posiadają zdolności matematyczne i naukowe, a spełniają się w takich zawodach jak programista komputerowy, technik laboratoryjny czy badacz.

 4.  
 5. Osobowość artystyczna charakteryzuje ludzi o rozwiniętej wyobraźni i wysokim poczuciu estetyki. Cechują ich zachowania kreatywne umożliwiające wyrażanie samego siebie poprzez pisanie, malowanie, aktorstwo, taniec, muzykę.

 6.  
 7. Osobowość społeczna przejawia emocjonalny stosunek do problemów ludzi, łatwo nawiązuje kontakty, pragnie informować i uczyć innych. Dla tego typu osobowości najwłaściwsza będzie praca nauczyciela, pielęgniarki czy psychologa.

 8.  
 9. Osobowość przedsiębiorcza charakteryzuje ludzi, którzy lubią pracę z ludźmi ukierunkowaną na uzyskiwanie korzyści materialnych. Doskonale odnajdują się w zadaniach, w których należy kierować i wpływać na innych ludzi. Posiadają umiejętności z zakresu zarządzania, stosunków międzyludzkich oraz perswazji i doskonale sprawdzają się jako przedsiębiorcy, osoby zarządzające zespołem ludzi czy akwizytorzy.

 10.  
 11. Osobowość typu konwencjonalnego (lub konformistycznego) cechuje osoby doskonale zorganizowane, przy tym charakteryzujące się wysokim praktycyzmem. Kierują się one poglądami i wskazówkami innych, przyjmując podrzędne role, a ich środowisko pracy charakteryzuje się jasną strukturą. Nabywają one zdolności biurowych, liczbowych oraz związanych z systemami spotykanymi w biznesie, zatem najlepsze dla nich będą zawody księgowego, pracownika biurowego czy kasjera.

 

Heksagonalny model preferencji zawodowych
i typów wg Hollanda

doradztwo zawodowe szkoła średnia 3

W oparciu o model heksagonalny możliwe jest dokonanie zestawienia indywidualnych preferencji jednostki i typu zawodowego. Holland zauważył, że preferencje sąsiadujące ze sobą są ściśle ze sobą skorelowane, czyli np. przedsiębiorcze(P) i społeczne(S). Według diagramu, jeżeli ktoś ma więcej cech przedsiębiorczych niż społecznych(PS) nadaje się na kierownika handlowego, natomiast jeżeli jest odwrotnie(SP) to nadaje się bardziej na administratora.
 

Heksagonalny model Hollanda w ramach dwóch wymiarów zadań zawodowych

doradztwo zawodowe szkoła średnia 3

Na podstawie heksagonalnego modelu J. Hollanda inny naukowiec D. Prediger uznał, że postawą planowania rozwoju zawodowego są cztery obszary aktywności człowieka, ujęte w wymiary:
 
–dane(zapisywanie, obliczanie, weryfikowanie i organizowanie faktów, liczb, zbiorów oraz procedur biznesowych),
 
idee(tworzenie, odkrywanie, integrowanie wiedzy, wglądu, teorii, nowych sposobów myślenia lub robienia czegoś),
 
ludzie(modyfikowanie lub wspieranie zachowań innych poprzez troszczenie się, usługi, motywowanie, kierowanie, sprzedaż),
 
rzeczy(posługiwanie się, naprawianie, użytkowanie maszyn narzędzi, istot żywych (zwierząt, roślin) oraz materiałów takich jak żywność, drewno, metal itp).

 
Źródło: B. Bajcar, A. Borkowska, A. Czerw, A. Gąsiorowska, Cz. S. Nosal, Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, Ministerstwo Pracy i Polityki


vi lo tarnów strona główna
Kraków-Urząd Pracy

Perspektywy
Jakie studia?
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Publiczne służby zatrudnienia
Eures Polska
OHP dla szkoły
Wrota małopolski
Ochotnicze hufce pracy
pociag do kariery

 
Doradztwo zawodowe w szkole średniej
mgr Bożena Lasko Zbylitowska Góra 2012 ©www.abc-doradztwo.pl